Radove možete slati na: info@srpska.neuroradiologija.com ili putem on-line prijave rada.


Uputstvo autorima za slanje radova

Srpska Neuroradiologija (SNR) objavljuje radove koji nisu ranije objavljeni.
Prijavljeni tekstovi ne smeju biti objavljeni u drugim časopisima, niti biti u postupku recenzije i, uopšte, pripreme za objavljivanje u drugom časopisu.
Prihvaćeni radovi objavljuju se po redosledu koji određuje Uređivački odbor.
Za objavljene radove SNR zadržava autorsko pravo.

U SNR-u se objavljuju: uvodnici, naučni i stručni članci, opšti pregledi, aktuelne teme, kazuistika, pisma uredništvu, izveštaji sa naučnih i stručnih skupova, prikazi knjiga, referati iz naučne i stručne literature i drugi prilozi. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, sa rezimeom i ključnim rečima na srpskom i engleskom jeziku. Izuzetni članci (posebno naučni i članci stranih autora) mogu se objavljivati i objavljivaće se u celini i na engleskom jeziku.
Prispeli radovi podležu uređivačkoj obradi i recenziji anonimno. Primedbe i sugestije urednika i recenzenta dostavljaju se autoru radi konačnog oblikovanja.


VRSTE RADOVA

Originalna istraživanja

Maksimalna broj reči: 4750 reči uključujući sažetak
Sažetak - 250 reči
Tekst, uključujući reference i tabele - 4500 reči

 • Broj autora - 5-10 za retrospektivne studije; 10-15 za prospektivne studije.
 • NASLOVNA STRANA – Potrebno je da sadrži sledeće informacije: naslov članka; ime, srednje slovo, prezime autora; Navesti prvog autora, kao i njegovu punu adresu, broj telefona / faksa i e-mail adresu. Svi autori moraju tačno navesti kako žele da njihova imena budu objavljena na naslovnoj strani. Naslov treba da bude kratak, jasan i informativan i da odgovara sadržaju rada. Izbegavati podnaslove. Navode se pun naziv ustanove u kojima je rad izvršen i mesta u kojima se ustanova nalazi.
 • SAŽETAK – Ograničen je na 250 reči, a šalje se na srpskom i engleskom jeziku. Potrebno je da sadrži suštinske karakteristike istraživanja svrstanih u četiri podnaslova: Uvod (prva rečenica se odnosi na prethodno poznate informacije vezane za istraživanje); Cilj; Metode; Rezultati (taksativno navedeni) i Zaključak (kratka izjava koja se direktno nadovezuje na navedeni Cilj ili hipoteze). Ne citirati reference. Ispod sažetka sa podnaslovom “Ključne reči” dati 3-10 ključnih reči ili karakterističnih izraza na srpskom i engleskom jeziku.
 • SKRAĆENICE - Navesti skraćenice korišćene u sažetku, tekstu, tabelama i legendama zajedno sa njihovim definicijama. Definicije skraćenica se objavljuju na prvoj strani članka i ne bi trebalo da se ponavljaju u daljem tekstu. Skraćenica ne ulaze u maksimalan dozvoljen broj reči.
 • UVOD – Treba da je kratak i da okvirno prikaže dosadašnja znanja i iskustva vezana za istraživanje, ali i da u osnovnim crtama ukaže na vezu sa Ciljem rada odnosno ukratko izneti razloge za studiju.
 • METODE - Ovaj deo se u svrhu lakše čitljivosti i preglednosti može podeliti u više delova. Istraživački dizajn, pacijenti / subjekti, materijal koji se koristi, sredstvo kojim se potvrđuje dijagnoza i statističke metode bi trebalo navesti u ovom poglavlju. Rezultate i diskusiju ne navoditi u ovom odeljku. Imena proizvođača se ne navode osim ako se ne radi o specifičnom proizvodu, koji je važan za izvršenu istraživačku proceduru; ako je ime proizvođača uključeno, navesti grad i državu ili države proizvođača. Navesti da su pacijenati koji su učestvovali u kliničkim istraživanjima informisani o studiji i da su dali svoj pismeni pristanak o učešću. Ako su korišćene eksperimentalne životinje, navesti da je eksperiment(i) izvršen u skladu sa specifičnim etičkim smernicama i da je dobijena saglasnost komisija odgovarajućih ustanova za zaštitu prava životinja.
 • REZULTATI - Ovaj deo se može podeliti u nekoliko odeljaka, ako to olakšava čitljivost i čini ga preglednim. Rezultati se prikazuju jasno, logičkim redosledom, a po potrebi obuhvataju i statističke nalaze kako bi rezultati bili čvršće argumentovani. Ako tabele i grafički materijali olakšavaju razumevanje rezultata, treba i njih uključiti. Međutim, kada se rezultati mogu lako sažeti u tekstualnom obliku, ne koriste tabele i grafikone. Objasniti sadržaj priloženih slika koje ilustruju navedene rezultate.
 • DISKUSIJA - Počnite sa ograničenim, ali važnim osnovnim informacijama, a zatim diskutovati o rezultatima Vašeg istraživanja u kontekstu onoga što je ranije objavljeno i poznato sa jedne i svim ograničenjima Vašeg istraživanja sa druge strane. Navesti nove i značajne činjenice do kojih se došlo u radu. Dati smernice i ukazati na potencijalne pravce za buduća istraživanja. Gde je to moguće, navesti podatke sa slika, tabela i grafikona.
  • ZAKLjUČAK - U posebnom odeljku, sumiraju se glavni nalazi studije i njihove klinička upotrebljivost (ako je primenljivo). Zaključak treba da se direktno odnosi na odeljak Cilj, koji je prethodno naveden. Izbegavati decidirane tvrdnje i zaključke koje rezultati rada ne podržavaju u potpunosti.
  • ZAHVALNICE – Navode se imena lica, uz njihovu saglasnost, koja su pomogla i bila od značaja za sprovođenje istraživanja i izradu rada.
  • SUKOB INTERESA - Navesti da li postoji sukob interesa uključivanjem jedne od sledećih izjava: "AB (autorski inicijali) ima finansijski odnos sa ili je konsultant za..." ili "Izjavljujemo da nemamo sukob interesa".
 • SLIKE – Jedna prosečna slika sa pratećim tekstom jednako je 100 reči; prostor koji zauzima slika ima svoj ekvivalent u određenom broju reči što će se uzeti u obzir pri određivanju ukupnog broja korišćenih reči.
 • LITERATURA – Navesti samo ključne reference. Videti niže odeljak Reference.

Tehničke napomene

Maksimalan broj reči: 2150 uključujući sažetak
Sažetak - 150 reči
Tekst, uključujući reference i tabele - 2000 reči
Tehničke Napomene bi trebalo da imaju izuzetan obrazovni i medicinski značaj.

 • BROJ AUTORA - ne više od 5.
 • NASLOVNA STRANA - videti: Originalna istraživanja / Naslovna strana.
 • LISTA SKRAĆENICA - videti: Originalna istraživanja / Lista skraćenica.
 • UVOD - Opisati suštinu izveštaja .
 • TEHNIKA - Opisati tehniku. Pisati u prošlom vremenu.
 • DISKUSIJA - Istaknite obrazovnu vrednost tehnike.
 • SLIKE – Jedna slika i legenda sa objašnjenjima odgovara veličini teksta od 100 reči ; prostor koji takva slika zauzima se oduzima od ukupnog dozvoljenog broja reči.
 • LITERATURA - Navesti samo reference koje pružaju osnovne informacije. Videti niže odeljak Reference.

Revijalni (pregledni) članci

Maksimalan broj reči: 4750 uključujući i sažetak
Sažetak - 150 reči
Tekst, uključujući reference i tabele - 4600 reči

Za sve stavke videti uputstva u “originalnim istraživanjima”.
U prilozima za revijalne članke je obično dovoljno 5 slika i jedna tabela.

Uvodnici

Maksimalan broj reči: 1500
Sažetak - 150 reči
Tekst, uključujući reference i tabele - 1350 reči

Uvodnike obično naručuju urednici i podležu procesu dvostruko-slepe recenzije. Autori koji žele da podnesu uvodnik(e) uredništvu treba da traže savet od pojedinačnog urednika pre podnošenja.
 • TABELE I BROJKE - 1 tabela ili figura.

Ostala uputstva su kao kod “originalnih istraživanja”.


Pisma uredniku
Pisma uredniku kratko iznose opservacije koje su od neuroradiološkog interesa, konstruktivne observcije ili kritike objavljivanih materijala. Pisma bi trebalo da bude do dve strane (oko 500 reči), sa kratkim naslovom (naslovna strana treba da sadrži kontakt autora) može biti uključeno do 4 referenci. Pisma se objavljuju uz diskreciono pravo tima SNR-a i podležu uređivanju.


OPŠTE INFORMACIJE

Zahtevi za elektronski format:

SNR ne može objaviti Vaš rad ako nije adekvatno obrađen u elektronskoj formi.

Fajlovi sa dokumentima

 • Pošaljite elektronsku verziju rukopisa (uključujući i Sažetak i Ključne reči) u MS Word programu (DOC ili DOCX)ili kao RTF file. Abstrakt i ključne reči treba da budu uključeni u vašem glavnom dokumentu pored toga što su postavljeni u odgovarajuće prostore u elektronskom sistemu za podnošenje radova.
 • Tekst treba da ima obeležene brojeve stranica i da je ispisan duplim proredom.
 • Font: Times New Roman; veličina slova najmanje 12.
 • Sačuvajte anonimnost time što će se imena autora pojaviti samo na naslovnoj stranici (koja bi trebalo da bude poseban elektronski fajl) i eliminisanjem reference koje se odnose na institucije i dosadašnje radove autora u bilo kom delu rada, uključujući i Zahvalnice ili Izjave o sukobu interesa.
 • Tekst treba da bude struktuiran na sledeći način: prvi fajl - Naslovna strana, drugi fajl bez naslovne strane - Sažetak, Ključne reči, Uvod, Metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Zahvalnica, Sukob interesa, Literatura, treći fajl - Prilozi (tabele, slike i legende).
 • Koristiti što manje skraćenica. Kada se upotrebljava skraćenica, definisati je na početku članka u listi skraćenica.

Prilozi:

 • SNR samo koristi elektronske slike u JPG ili TIF formatu.
 • Svaka slika treba da bude poseban fajl sa brojem navedenim u imenu fajla.
 • Legende bi trebalo da bude u sadašnjem vremenu (npr., 'DSA pokazuje ...').
 • Ne bi trebalo da bude suviše slika. Izbegavajte preterano ilustrovani materijal.
 • Slike treba da bude uniformne u veličini i uvećanju.
 • Sagitalne projekcije se podnose tako da je lice pacijenta usmerno ka levoj strani čitaoca.
 • Ilustracije ne bi trebalo da ima oznake, krugove ili brojeve u području oko slike, kao ni bilo kakve informacije o pacijentu ili instituciji.
 • Crteži treba da budu profesionalnog kvaliteta, crni na beloj pozadini.
 • Potrebno je pismeno odobrenje za korišćenje svih prethodno objavljenih ilustracija i priložiti odobrenje u podnesenom tekstu, a izvor navesti u legendi.
 • Ako se koristi fotografija na kojoj osoba može jasno da se identifikuje, potrebno je njeno pismeno odobrenje.
 • Legende moraju biti napisane sa dvostrukim proredom, a slike i tabele numerisane po redosledu kako su navedene u tekstu.
 • Označiti sve relevantne zaključke.

Rezolucija za JPG / TIF fajlove:
 • Line Art (crno-belo) - 1200 DPI / PPI
 • Polutonovi - 300 DPI / PPI
 • Kombinacija polutonova - 600 DPI / PPI
 • Slike bi trebalo da bude najmanje 10cm široke na navedenoj rezoluciji.

Elektronska modifikacija / manipulacija Image fajlovima

Sledeće opšte promene u cilju poboljšanja kvaliteta ilustracija ili uklanjanja identifikacionih informacija su prihvatljive:
 • promena veličine i rezolucije kao što je detaljno gore objašnjeno
 • opšte podešavanje kontrasta i osvetljenosti (pod uslovom da nema delova slika koji su potpuno maskirani)
 • blokiranje ili brisanje podataka o pacijentu / instituciji / proizvođaču
 • minimalno "čišćenje" neželjenih pozadinskih šumova
 • poravnanje slike koja je pod nagibom/iskošena
 • izrezivanje nepotrebnog crnog prostor u okolini
 • svako kloniranje/kopiranje slika, u smislu brisanje ili naglašavanja dela ili delova slike smatraće se sumnjivim. Nijedan deo slike ne sme biti posvetljen, pomračen, pomeren, uklonjen, ili dodat. Svaka manipulacija slikom mora biti objašnjena u pratećoj legendi.

Tabele:

 • Svaka tabela se prikazuje bez vertikalnih ili horizontalnih pravila.
 • Pripremite tabele u MS Word-u ili MS Excel-u.
 • Veličina teksta može da se smanji kako bi se postavio veći broj kolona (tabela može zauzimati više od jedne stranice).
 • Svaka tabela ima kratak, opisni naslov.
 • Tabele su numerisani po redosledu navedenom u tekstu.
 • Skraćenice se definišu kao fusnote na dnu svake tabele.
 • Tabele ne treba da dupliraju podatke date u tekstu ili na slikama.
 • Odeljak "Rezultati" treba da uputi čitaoca na odgovarajuću tabelu.


Reference:

Uputstva navedena u ovom odeljku važe za originalna istraživanja, pregledne radove i tehničke napomene.
 • Reference moraju biti napisane dvostrukim proredom.
 • Reference su obeležene brojevima po redosledu kojim se pojavljuju u tekstu. Sve reference moraju biti citirani u tekstu u uglastim zagradama, (npr. [1] ili [3-5] ili [6, 8-10], itd,).
 • Podaci, kao što su sažeci sa sastanaka treba citirati u referentnoj listi. Za sažetke sa sastanaka, navode se autori, naslov, sastanak društva, datum i mesto održavanja.
 • Citati iz ličnih komunikacija treba da se pojave samo u odeljku "Diskusija" i ne treba da se koristi za zaključke.
 • Radovi podneti, ali još neprihvaćeni za objavljivanje treba da bude naveden u tekstu (J. Birne, neobjavljeni podatak, 2011).
 • Brojevi stranica (na primer, 333-37) moraju biti navedene za sve reference.
 • Skraćeno ime časopisa određuje Index Medicus.
 • Svi autori se navode ako ih je tri ili manje; kada postoje četiri ili više autora, prva tri su navedeni, a zatim sledi "et al."
Stil i interpunkcija referenci su ilustrovani u sledećim primerima:

Članak u Časopisu:
Byrne JV, Beltechi R, Yarnold JA, et al. Early experience in the treatment of intracranial aneurysms by endovascular flow diversion: a multicentre prospective study. PLoS One. 2010;5.

Knjige:
Byrne JV. Interventional Neuroradiology: Theory and Practice. Oxford University Press; 2002, 1st edition

Poglavlje u Zborniku radova:
Hudgins PA, Jacobs IN, Castillo M. MR of the neck. In: Som PM, Curtin HD, eds. Head and Neck Imaging 3rd ed. St Louis: Mosby; 1996:545-611.

Multimedijalni fajlovi

Sve multimedijalne datoteke koji će biti objavljen u SNR treba proslediti u QuickTime programu (MOV).